Biznesplan, tj. projekt przedsiębiorstwa, powinien zawierać najważniejsze informacje na temat planowanego przedsięwzięcia. Dobrze przygotowany dokument zwiększa szanse na uzyskanie finansowania np. w ramach dotacji z Urzędu Pracy.

Z jakich elementów powinien składać się biznesplan do urzędu pracy?

Podczas przygotowywania biznesplanu warto przygotować przede wszystkim takie elementy jak część:

  • formalna,
  • finansowa,
  • marketingowa.

Część formalna biznesplanu

Informacje określane zbiorczo jako tzw. część formalna powinny znaleźć się na początku tego dokumentu. Należy zawrzeć tu przede wszystkim dane na temat planowanej formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej (trzeba tu określić, czy będzie to spółka z o.o., JDG, spółka partnerska itd.), jej nazwy, adresu siedziby firmowej oraz branży działalności (najlepiej ze wskazaniem kodów w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Dzięki temu osoby odpowiedzialne w Urzędzie Pracy za przyznawanie dofinansowania będą w stanie już na wstępie poznać ogólne informacje na temat planowanego przedsięwzięcia.

Część finansowa

Aspekt finansowy to jeden z najważniejszych elementów profesjonalnego biznesplanu. Efektem prognoz jest określenie planowanego poziomu rentowności przedsiębiorstwa.

W części tej należy zawrzeć przede wszystkim szczegółowe informacje na temat planowanej wysokości oraz struktury nakładów finansowych, a także wpływów i wydatków w trakcie działalności przedsiębiorstwa.

Warto przedstawić różne wersje kondycji finansowej, w tym m.in. wariant optymistyczny i pesymistyczny. W przypadku prognozy sporządzonej na następne kilka lat należy wziąć pod uwagę takie zjawiska jak na przykład inflacja oraz kurs walutowy (warto w tym celu posiłkować się prognozowanymi przygotowywanymi przez NBP oraz GUS).

Część marketingowa

Last but not least stanowi część marketingowa biznesplanu. Powinny znaleźć się w niej takie aspekty jak między innymi:

  • sposób dotarcia do odbiorców produktu/usługi,
  • narzędzia internetowe i tradycyjne, które mają służyć promocji marki,
  • sposób udzielania rabatów, zasada działania programu lojalnościowego itd.

Warto umieścić tu także analizę konkurencyjności zarówno w odniesieniu do planowanej działalności biznesowej, jak i rynku lokalnego czy całego sektora.

Czy istnieje biznesplan idealny? Jakich zasad należy przestrzegać, przygotowując biznesplan?

Podczas składania biznesplanu do Urzędu Pracy należy pamiętać, że nie istnieje uniwersalny wzór tego dokumentu. Mimo to istnieje kilka zasad, do których warto się stosować, przygotowując plan biznesowy. W niektórych sytuacjach mogą one przesądzić o tym, czy wnioskodawca otrzyma niezbędne dofinansowanie na rozruch biznesu.

Przede wszystkim, część finansowa nie powinna być zbyt szczegółowa. We właściwym biznesplanie należy zamieścić jedynie zbiorcze, zagregowane wartości, używając w tym celu także form graficznych (wykresy, diagramy itp.) oraz tabel. Szczegółowe informacje zaleca się dołączać w formie oddzielnego załącznika.

Po drugie, należy unikać bloków tekstu. Całość musi być przygotowana profesjonalnie, z użyciem branżowego i finansowego słownictwa, ale jednocześnie przystępna. Zbyt obszerny tekst może zniechęcić ewentualnych odbiorców oraz utrudnić przekazanie najważniejszych informacji.