Fundacja to podmiot wchodzący w skład tzw. sektora NGO (organizacji pozarządowych), którego działalność ma służyć realizowaniu celów społecznie pożądanych. Aktywność tego typu organizacji zasługuje na społeczną aprobatę, nie powinna być ona jednak zupełnie spontaniczna. Kluczowe jest przede wszystkim formalne utworzenie fundacji — powinno odbyć się ono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Fundacja — jaki może być zakres jej działalności?

Zgodnie z danymi za 2018 rok, w Polsce prowadziło działalność łącznie około dwadzieścia sześć tysięcy fundacji.

Jaki może być obszar ich aktywności? Odpowiedź na to pytanie jest następująca: przedmiotem działalności prowadzonej przez fundację mogą być takie działania non profit, które przyczyniają się do pozytywnego wpływu w takich obszarach jak na przykład:

  • ochrona środowiska,
  • promowanie lokalnej i regionalnej kultury oraz sztuki,
  • pomoc osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym takim wykluczeniem,
  • promocja ochrony zdrowia.

 

Jak założyć fundację — krok po kroku

Sposób funkcjonowania fundacji w Polsce jest ściśle regulowany przez stosowne akty prawne — należy do nich przede wszystkim ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. W przepisach tych ustalono między innymi zasady rejestrowania fundacji, kompetencje zarządu i fundatora itd.

Zasadniczo, utworzenie fundacji to proces składający się z następujących etapów:

  • uchwalenie aktu fundacyjnego,
  • określenie funduszu założycielskiego powstającej fundacji,
  • przygotowanie statutu,
  • rejestracja w KRS — Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwalenie aktu fundacyjnego

Pierwszym krokiem podczas tworzenia nowego podmiotu jest utworzenie aktu fundacyjnego. Jest to dokument, w którym twórca — fundator — określa zamiar założenia fundacji i realizowania określonych celów.

Określenie funduszu założycielskiego powstającej fundacji,

Aby możliwe było prowadzenie działalności statutowej, konieczne jest przygotowanie odpowiedniego funduszu. Dobrą informację dla fundatorów stanowi informacja, że w przypadku fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej majątek ten nie musi być wysoki — wystarczające może okazać się nawet pięćset złotych. W przypadku podmiotów prowadzących jednocześnie działalność biznesową minimalny próg jest nieco wyższy i wynosi dwa tysiące złotych.

Co ciekawe, majątek fundacji nie musi mieć formy pieniężnej. Fundusz może składać się także z papierów wartościowych, rzeczy ruchomych oraz nieruchomości. Hipoteka, zastaw czy prawa autorskiego także mogą wejść w skład funduszu, ale nie mogą stanowić jedynej części majątku.

Przygotowanie statutu

Statut fundacyjny to dokument, w którym należy wskazać takie informacje jak na przykład: nazwa oraz adres siedziby fundacji, cel i zakres działalności czy wysokość wniesionego majątku.  

Rejestracja w KRS — Krajowym Rejestrze Sądowym

Podczas rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym należy złożyć szereg wymaganych dokumentów, w tym między innymi formularze: KRS-W20 (dokument z danymi teleadresowymi itd.) oraz KRS-WK (w formularzu tym wskazuje się między innymi osoby wchodzące w skład zarządu). Dokumenty te, począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku, należy składać w formie elektronicznej.