Fundacja to dość nietypowy rodzaj podmiotu prawnego. Jego celem jest realizacja dobroczynnych celów w zakresie ekologii, ochrony zdrowia czy krzewienia nauki. Zasadniczo, tworzenie fundacji w Polsce nie jest bardziej skomplikowane niż rejestracja przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o kilku istotnych aspektach. Dzięki temu proces tworzenia nowego podmiotu nie będzie trwał dłużej niż kilkanaście dni i umożliwi podjęcie w krótkim czasie działań statutowych. Jak otworzyć fundację w Polsce?

Fundacja — informacje podstawowe

Fundacja jest podmiotem funkcjonującym w oparciu o przepisy prawne. Celem jej działania jest realizacja zadań pożądanych z gospodarczego, społecznego lub ekologicznego punktu widzenia. Może być to np. likwidacja nierówności oraz wykluczenia społecznego bądź zapewnienie dostępu do edukacji.

Fundacje są uznawane za podmioty wchodzące w skład tzw. NGO, czyli grona organizacji pozarządowych (z ang. Non-governmental organisation). W zależności od kryteriów podziału można wyróżnić między innymi fundacje: filantropijne (dobroczynne) i usługowe (świadczące np. usługi edukacyjne), a także krajowe i lokalne.

Kto może utworzyć fundację w Polsce?

Jeśli chodzi o to, kto jest uprawniony do utworzenia fundacji, to zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) ma prawo zrobić to zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec. Co więcej, twórcą (fundatorem) może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i osoba prawna.

Należy jednak przy tym pamiętać, że o ile fundację może zarejestrować cudzoziemiec, to siedziba tego typu organizacji musi znajdować się na terenie Polski. Z kolei zagraniczna fundacja może stworzyć w Polsce swój oddział. Jest on określany jako tzw. przedstawicielstwo.

Jak otworzyć fundację w Polsce?

Proces tworzenia fundacji nie jest szczególnie skomplikowany, aczkolwiek należy pamiętać o spełnieniu określonych wymogów. W celu prawidłowego zarejestrowania fundacji należy wykonać przede wszystkim takie działania jak:

  • sporządzenie aktu fundacyjnego, tj. dokumentu przedstawiającego cel fundacji, pełną nazwę nowo utworzonego podmiotu, członków zarządu organizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację postawionego celu/celów;
  • ustalenie funduszu założycielskiego — jeśli chodzi o jego minimalną wysokość, to nie ma jednoznacznej granicy w tym zakresie. Zasadniczo jednak przyjmuje się, że kapitał założycielski w przypadku fundacji powinien wynosić przynajmniej kilkaset złotych. Co ważne, nie musi mieć on formy gotówkowej. Mogą być to także papiery wartościowe czy rzeczy ruchome;
  • rejestracja w KRS — Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu dokonania tej czynności należy przygotować druki: KRS-W20 oraz KRS-WK. Dokumenty te, wraz z załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej. Podstawowa opłata z tego tytułu wynosi dwieście pięćdziesiąt złotych. Opłata podwyższona, która wynosi sześćset lub tysiąc złotych, jest obligatoryjna dla fundatorów tworzących fundację w ramach działalności gospodarczej.