Podstawą udanej, pełnej sukcesów i zaufania współpracy biznesowej jest przede wszystkim realizowanie warunków zawartej umowy handlowej oraz terminowe dokonywanie płatności z tytułu otrzymanego towaru lub usługi. Niestety, praktyka biznesowa pokazuje, że w tym drugim aspekcie — tj. wykonywaniu płatności w określonym terminie — sytuacja nie zawsze wygląda wzorowo, a nierzetelni płatnicy występują w każdej branży. Rozwiązaniem problemu może być kupno długów przez zewnętrzny podmiot.

Długi w działalności gospodarczej — jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa?

O niespłaconych wierzytelnościach mówimy najczęściej wtedy, gdy dany podmiot nie uregulował w terminie określonym na fakturze płatności z tytułu wykonanej na jego rzecz usługi lub dostawy towaru, a strony nie toczą sporu np. o to, czy czynność została wykonana zgodnie z umową.

Taki stan rzeczy oznacza negatywne konsekwencje nie tylko dla dłużnika (ryzyko utraty reputacji oraz sporu na drodze sądowej, konieczność spłaty odsetek za zwłokę w płatności), ale także poważne zagrożenia dla wierzyciela.

Skąd to wynika? Odpowiedź na to pytanie jest prosta — niespłacone należności, jeśli opiewają na znaczne sumy — mogą poważnie pogorszyć płynność finansową wierzyciela, który wówczas także nie jest w stanie realizować zaciągniętych przez niego zobowiązań. Taką sytuację określa się jako tzw. zator płatniczy.

Na szczęście, istnieje obecnie wiele sposobów na zaradzenie temu problemowi. Jednym z nich jest sprzedaż wierzytelności zewnętrznemu podmiotowi.

Kupno długów przez firmę windykacyjną — na czym to polega?

Istnieje wiele powodów sprawiających, że sprzedaż długów jest dobrym rozwiązaniem dla wierzyciela borykającego się z niespłaconymi należnościami.

Sprzedaż wierzytelności polega na zawarciu umowy cesji, której przedmiotem jest przekazanie praw do danej wierzytelności innemu podmiotowi (cesjonariuszowi). Taki stan rzeczy oznacza, że po podpisaniu umowy cesji to cesjonariusz — może być nim na przykład profesjonalna firma zajmująca się ściąganiem należności — zajmuje się odzyskiwaniem długu oraz naliczanych odsetek. Kwestie związane z cesją wierzytelności są regulowane między innymi przez zapisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Przeprowadzenie cesji wierzytelności wobec zewnętrznego podmiotu znacznie ułatwia fakt, że przeniesienie praw do długu jest możliwe — co do zasady — bez zgody dłużnika (wyjątkiem jest m.in. sytuacja, w której zakaz cesji określono w umowie zawartej między kontrahentami).

Cesja wierzytelności — dlaczego warto?

W ostatnich latach zainteresowanie cesją wierzytelności na rzecz zewnętrznej firmy rośnie. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie to nie tylko pozwala w krótkim terminie na poprawę płynności finansowej (poprzez niemal natychmiastowe odzyskanie kwoty wierzytelności — jest ona po potrąceniu prowizji wypłacana przez firmę windykacyjną dotychczasowemu wierzycielowi), ale także pozwala uniknąć prowadzenia czasochłonnych działań w celu odzyskania należności. W efekcie podpisania umowy cesji odzyskanie długu to zadanie, którym zajmuje się cesjonariusz.