Wysokie stawki podatkowe, przesadna ilość przepisów prawa, która nie idzie w parze z jakością, niedostosowanie do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej - to problemy, z którymi spotykają się przedsiębiorcy. Trzeba zatem zapoznać się ze wszystkimi aspektami opodatkowania, jakiemu podlega działalność gospodarcza i wybrać najlepszą dla siebie metodę rozliczeń.

Jak opodatkowana jest działalność gospodarcza?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek płacić podatki na rzecz państwa. To oczywiste. Ale jak płacić, by jak najwięcej zaoszczędzić i jednocześnie nie narażać się na oskarżenia ze strony urzędu skarbowego? Znalezienie optymalnego rozwiązania, jest kluczem do sukcesu. W polskim systemie podatkowym podstawowym obciążeniem dla podmiotów prowadzących firmę, jest podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Podatek dochodowy od osób prawnych

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody firm działających w formie spółek z o.o. lub spółek akcyjnych, jak również dochody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje, spółdzielnie i stowarzyszenia. Przedsiębiorcy ci zobowiązani są do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca. Właściwe rozliczenie podatku następuje z kolei w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Działalność gospodarcza a podatek dochodowy od osób fizycznych

Co do zasady, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszystkie przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej oraz przychody ze spółki cywilnej, bądź z osobowych spółek handlowych, bez względu na ich źródło. Co znaczące, przychody pochodzące z działalności gospodarczej mogą podlegać, w zależności od woli przedsiębiorcy, bądź ogólnym zasadom opodatkowania według stawek progresywnych, bądź też opodatkowaniu według liniowej stawki podatku, stanowiącej aktualnie 19 proc. podstawy opodatkowania. Ponadto, istnieje obowiązek uiszczania do skarbówki zaliczek na podatek dochodowy. Ostateczne rozliczenie podatku następuje z kolei w czasie rozliczenia rocznego.

Podatek od towarów i usług

Wszystkie firmy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacjach, kiedy dokonują czynności opodatkowanej tym podatkiem . W systemie podatkowym istnieją trzy stopy opodatkowania, podstawowa 23 proc., 8 proc. i 5 proc.. Z kolei, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem w Polsce,
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • import towarów,
  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług w Polsce,
  • eksport towarów.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, lub też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.