Stosownie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdy podatnik ma obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego zeznanie roczne o osiągniętych w danym roku dochodach. Dotyczy to również sytuacji, gdy dochód nie przekroczył kwoty 8000 zł - kwoty wolnej od podatku. O tym jaki druk należy wypełnić i złożyć, decyduje źródło uzyskania dochodu oraz wybrana przez przedsiębiorców forma opodatkowania dochodu. W praktyce, wybór prawidłowego formularza może być problemem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, do kiedy i na jakim formularzu należy złożyć zeznanie roczne!

Zeznanie roczne - skala podatkowa

Zeznanie roczne PIT-36 jest adresowane do przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym zdecydowali się rozliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej).

Zasady ogólne oznaczają opodatkowanie osiąganych dochodów stawką podatku 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł, a po przekroczeniu limitu dochodów 85 528 zł opodatkowanie nadwyżki stawką 32%.
W zeznaniu tym ujmuje się dochody osiągnięte z działalności gospodarczej, jak również inne dochody np. ze stosunku pracy, z emerytury.

Deklarację PIT-36 składa się również w przypadku uzyskania przychodów:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na zasadach ogólnych;
 • od których dana osoba była zobowiązana samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
 • ze źródeł zagranicznych;
 • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani pracodawca ani pracownik nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek w ciągu roku podatkowego.

Podatnicy, którzy opodatkowują uzyskany dochód według zasad ogólnych mają możliwość rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Ponadto mogą skorzystać z szeregu ulg, np:

 • ulga na dzieci;
 • ulga na internet - do 760 zł;
 • ulgi rehabilitacyjne;
 • odliczenie straty z lat ubiegłych;
 • darowizny na cele kultu religijnego, pożytku publicznego, krwiodawstwo - darowizna nie może jednak przekroczyć 6% dochodu;
 • nowe technologie - maksymalnie 50% wydatków;
 • wpłaty na IKZE - do kwoty 5115,60.

Należy pamiętać, że zeznanie roczne PIT-36 można złożyć maksymalnie do 30 kwietnia 2019 roku.

Zeznanie roczne - podatek liniowy

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się opodatkować osiągany dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, stawką liniową 19% zobowiązani są wypełnić deklarację PIT-36L.
Zeznanie to uniemożliwia rozliczanie się wraz z małżonkiem oraz odliczenie ulg podatkowych.
W przypadku, gdy przedsiębiorca łączy prowadzenie działalności wraz z pracą na umowę o pracę, zobowiązany będzie do złożenia osobno zeznania PIT-36L oraz PIT-37.

Deklarację PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia 2019 roku.

Zeznanie roczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Deklaracja PIT-28 jest adresowana do podatników, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania. Zeznanie roczne PIT-28 muszą składać:

 • osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane ryczałtem;
 • osoby, które prowadzą działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtem;
 • osoby, które przychody z tytułu najmu/podnajmu, dzierżawy/poddzierżawy, przy czym umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że deklarację PIT-28 trzeba złożyć do 31 stycznia 2019 roku.

Zeznanie roczne - karta podatkowa

Karta podatkowa jest specyficznym rodzajem opodatkowania działalności gospodarczej, w której wysokość podatku ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników oraz wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
Właściwym formularzem jest PIT-16A i należy go złożyć do 31 stycznia następnego roku podatkowego.

Zeznanie roczne w systemie wFirma.pl

Po zalogowaniu do systemu wFirma.pl, należy przejść do zakładki START >> PODATKI >> DEKLARACJE ROCZNE >> DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać odpowiednie zeznanie.
Następnie należy określić cel - "złożenie deklaracji" lub "korekta deklaracji".

Kto musi złożyć zeznanie roczne?