Aby możliwe było prowadzenie statystyk dotyczących podmiotów gospodarki narodowej, konieczne jest stosowanie odpowiednich systemów hierarchizujących. Jednym z najważniejszych jest PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności.

Polska Klasyfikacja Działalności – informacje ogólne

Polska Klasyfikacja Działalności jest wykorzystywana między innymi do zbierania danych na cele statystyk w zakresie gospodarki narodowej. Dzięki temu możliwe jest tworzenie przez Główny Urząd Statystyczny okresowych raportów na tematy gospodarcze.

Analiza rozwoju całego systemu gospodarczego oraz poszczególnych sektorów wchodzących w jego skład, sporządzanie bilansów gospodarki narodowej, a wreszcie tworzenie analiz porównawczych z innymi krajami – wszystko to jest możliwe dzięki istnieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności. To właśnie dlatego każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej oraz skali aktywności biznesowej, jest zobowiązany do uzyskania numeru PKD.

PKD 43 – krótka charakterystyka

Obecnie funkcjonująca Polska Klasyfikacja Działalności jest podzielona na sekcje oznaczone numerami polskiego alfabetu (od A do U). Każda z nich odnosi się do określonego obszaru aktywności gospodarczej. Sekcje są podzielone na bardziej szczegółowe jednostki, czyli działy. Kolejne, niższe szczeble w hierarchii to tzw. klasy i podklasy. Dzięki zastosowaniu tak rozbudowanego systemu możliwe jest tworzenie niezwykle szczegółowych raportów dotyczących funkcjonowania gospodarki narodowej.

Przykładowo, sekcja F to działalność określana zbiorczo jako budownictwo. Sekcja F jest podzielona na trzy działy, czyli:

  • dział 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
  • dział 42 – Roboty związane z budową inżynierii lądowej i wodnej,
  • dział 43 – Roboty budowlane specjalistyczne.

Jeśli o chodzi o strukturę klas oraz podklas, w przypadku działu 43 – Roboty budowlane specjalistyczne hierarchia przedstawia się w następujący sposób:

  • 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę:

o   43.11  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
o   43.12  Przygotowanie terenu pod budowę,
o   43.13  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.

  • 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych:

o   43.21  Wykonywanie instalacji elektrycznych,
o   43.22  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
o   43.29  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

  • 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych:

o   43.31  Tynkowanie,
o   43.32  Zakładanie stolarki budowlanej,
o   43.33  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
o   43.34  Malowanie i szklenie,
o   43.39  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

  • 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane:

o   43.91  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
o   43.99  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Jak widać, tak skonstruowana hierarchia jest niezwykle szczegółowa, a jednocześnie przejrzysta. Jeśli jako początkujący przedsiębiorca masz problem z wyborem PKD (możliwe jest stosowanie więcej niż jednego kodu PKD dla danego przedsiębiorstwa), cenną pomoc w tym zakresie stanowi internetowa wyszukiwarka PKD udostępniona na stronie biznes.gov.pl.