Posiadanie kodów w ramach Polskiej Klasyfikacji (tzw. systemu PKD) pozwala na szybką identyfikację tego, w jakich obszarach gospodarki działa dane przedsiębiorstwo. Z tego powodu PKD jest obligatoryjne dla każdej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce. Jakie PKD należy wybrać w przypadku przedsiębiorców prowadzących firmy budowlano-remontowe? Budowlanka a Polska Klasyfikacja Działalności - odpowidamy, jakie PKD wybrać

Polska Klasyfikacja Działalności — podstawowe informacje

Mechanizm działania Polskiej Klasyfikacji Działalności jest wbrew pozorom stosunkowo prosty. System ten ma uniwersalny oraz ściśle zhierarchizowany charakter. PKD w Polsce składa się z pięciu poziomów — są one następujące:

  • sekcja,
  • dział,
  • grupa,
  • klasa,
  • podklasa,

z których każdy kolejny poziom jest coraz bardziej szczegółowy. Przykładowo, sekcja C obejmuje podmioty zajmujące się szeroko pojętym przetwórstwem przemysłowym. Takie kategorie jak dział, grupa i klasa w coraz większym stopniu uszczegóławiają rodzaj działalność. Najbardziej precyzyjna jest podklasa, która może dotyczyć na przykład firm wytwarzających meble kuchenne (PKD 31.01.Z).

System PKD pozwala z jednej strony na prowadzenie statystyk dotyczących gospodarki narodowej, z drugiej — umożliwia sprawdzenie przez przedsiębiorcę obszaru działalności biznesowej potencjalnego kontrahenta.

Oczywiście, w przypadku bardziej zróżnicowanej działalności gospodarczej możliwe jest posiadanie więcej niż jednego kodu PKD. 

Budowlanka a Polska Klasyfikacja Działalności

Ważne miejsce w polskiej gospodarce zajmują przedsiębiorstwa zajmujące się prowadzeniem szeroko pojętej działalności budowlano-remontowej. Oprócz szeregu czynności formalnych, prowadzenie tego typu działalności gospodarczej wymaga również rejestracji na cele Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W przypadku firm z tego sektora rynkowego odpowiednie kody PKD znajdują się w sekcji F — „Budownictwo” podzielonej na trzy działy:

  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41),
  • roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42),
  • roboty budowlane specjalistyczne (dział 43).

Co obejmuje każdy z powyższych działów?

Dział 41 — roboty budowlane ze wznoszeniem budynków

Dział nr 41 oznacza między innymi aktywność biznesową w obszarze wznoszenia budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych (ta ostatnia grupa obejmuje na przykład szpitale, biurowce, obiekty użyteczności publicznej, a także ośrodki kultu religijnego, garaże, lotniska itd.). 

Dział 42 — roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

W ramach tej kategorii można wyszczególnić między innymi firmy wykonujące roboty prowadzące do stworzenia dróg, autostrad, torów, rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych.

Dział 43 — roboty budowlane specjalistyczne 

Dział ten jest przeznaczony dla robót budowlanych prowadzonych na nieco mniejszą skalę. Przykładowo, są to takie prace jak: roboty ziemne, oczyszczanie terenu budowy, wiercenia geologiczne, instalacja pieców i kotłów oraz prace z zakresu stolarki czy malowania obiektów.