Rozwój działalności biznesowej jest trudny szczególnie w początkowym cyklu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do najważniejszych barier rozwoju dla młodych firm należy brak odpowiednich środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa. Na szczęście, słabość ta może zostać przynajmniej częściowo zniwelowana – w tym celu należy skorzystać z zewnętrznych (obcych) źródeł finansowania. Należy do nich m.in. leasing. Na czym polega to rozwiązanie i jakie są najczęściej stosowane rodzaje leasingu?

Leasing – podstawowe informacje na temat sposobu finansowania działalności przedsiębiorstwa

Leasing jest – obok faktoringu czy kredytu obrotowego – jednym z najchętniej wybieranych zewnętrznych źródeł finansowania przez przedsiębiorców. Wbrew pozorom, istota leasingu jest dość prosta w zrozumieniu nawet przez osoby, które nie mają zaawansowanej wiedzy na temat finansów firmowych.

Jedną z definicji leasingu można znaleźć m.in. w ustawie z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 7091). Zgodnie z tym zapisem, jest to taka umowa, w ramach której podmiot finansujący (tj. leasingodawca) zobowiązuje się do udostępnić korzystającemu (leasingobiorcy) przedmiot leasingu. Przekazanie to ma charakter czasowy, a leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczenia wobec korzystającego opłat w wysokości określonej w umowie – są to tzw. raty leasingowe.

Leasing – rodzaje

W literaturze przedmiotu oraz praktyce gospodarczej można spotkać wiele rodzajów leasingu. Najważniejsze z nich to:

  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy.

Obydwa warianty różnią się między sobą m.in. pod kątem ujęcia w księgach podatkowych i rachunkowych. Pierwszy z nich pozwala na zaliczanie w poczet kosztów rat (w pełnej wysokości), wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu (np. z tytułu zakupu paliwa czy miejsca parkingowego) oraz opłatę inicjalną.

Z kolei w ramach leasingu finansowego przedmiot leasingu (może być to na przykład samochód osobowy lub ciężarowy, maszyna, sprzęt komputerowy do biura itd.) jest na czas trwania umowy ujmowany w księgach korzystającego, następnie zaś staje się jego własnością. Dzięki temu rozwiązaniu wartość środków trwałych oraz aktywów firmy zwiększa się o wartość przedmiotu leasingu.

W przypadku leasingu finansowego do kosztów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne, wydatki związane z eksploatacją pojazdu oraz raty (te ostatnie jedynie w części odsetkowej). Warto przy okazji wspomnieć o ważnej słabości tego wariantu. Leasing finansowy jest traktowany na gruncie ustawy o VAT jako dostawa towaru. W związku z tym całą wysokość podatku od towarów i usług należy opłacić już na początku obowiązywania umowy.

Który rodzaj leasingu lepiej zastosować?

Nie sposób udzielić uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie – ostateczna decyzja powinna być uzależniona od indywidualnej sytuacji oraz potrzeb każdego przedsiębiorcy. Niezależnie od wariantów, leasing cieszy się popularnością m.in. z uwagi na większą prostotę procedur niż ma to miejsce w przypadku starania się o kredyt bankowy.