Leasing to bez wątpienia rozwiązanie, które oznacza wiele korzyści dla przedsiębiorcy. Dzięki temu rodzajowi finansowania nie musi on ponosić jednorazowego, dużego wydatku. Wreszcie, po zakończeniu umowy możliwe jest odkupienie przedmiotu leasingu po cenie znacznie niższej od rynkowej. Z drugiej strony leasing oznacza dla podmiotu korzystającego pewne wyzwania. Zalicza się do nich m.in. kwestie księgowe, w tym w szczególności poprawne naliczanie amortyzacji. Leasing operacyjny a amortyzacja - odpowiadamy, kiedy można amortyzować leasing.

Leasing operacyjny a finansowy — jaka jest różnica?

Zasadniczo, wyróżnia się dwa warianty umów leasingowych, czyli leasing:

  • finansowy,
  • operacyjny.

Między tymi dwoma wariantami występuje wiele różnic. Przykładowo, w przypadku wyboru leasingu finansowego podmiot korzystający musi opłacić wartość całego podatku VAT jeszcze na początku trwania umowy. Kwestie związane z podatkiem od wartości dodanej to nie jedyna różnica. Tym, co odróżnia leasing operacyjny od finansowego, jest także sposób naliczania amortyzacji.

Leasing operacyjny i finansowy. W jaki sposób dokonuje się odpisów amortyzacyjnych?

Jedną z najważniejszych różnic jest kwestia amortyzacji. W ramach leasingu finansowego odpisów umorzeniowych dokonuje przedsiębiorstwo leasingobiorcy. Dzięki temu rozwiązaniu suma bilansowa firmy korzystającej ulega zwiększeniu o wartość przedmiotu leasingu. To właśnie odpisy amortyzacyjne stanowią główny koszt podczas korzystania z leasingu finansowego. 

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku leasingu operacyjnego. Wskutek wyboru tej formy finansowania leasingobiorca nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych, a do kosztów może zaliczyć przede wszystkim raty (zarówno w części kapitałowej, jak i odsetki) oraz dodatkowe opłaty leasingowe, w tym np. opłatę inicjalną czy dodatkowe prowizje należne firmie finansującej.

Kiedy możliwa jest amortyzacja w leasingu operacyjnym?

Przepisy dopuszczają możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez przedsiębiorstwa korzystające z leasingu operacyjnego. Taki wariant pojawia się jednak dopiero w sytuacji, gdy zakończy się dana umowa leasingowa, a przedsiębiorca dokona wykupu.

Jeżeli proces wykupu zakończy się pozytywnie (firma leasingowa udzieli zgody, a leasingobiorca wniesie należną opłatę), to przedsiębiorstwo korzystającego:

  • ma obowiązek wprowadzić dany składnik majątku do ewidencji środków trwałych. Takie działanie ma charakter obligatoryjny w sytuacji, gdy wartość przedmiotu umowy przekracza dziesięć tysięcy złotych,
  • może potraktować wydatek z tytułu wykupu jako jednorazowy wydatek lub dokonywać odpisów amortyzacyjnych — jeśli wartość danego aktywa nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych.

Podobnie jak w przypadku innych środków trwałych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych  wykupionego przedmiotu leasingu można przeprowadzić według metody:

  • liniowej (polega to na dokonywaniu odpisów w stałej wysokości),
  • degresywnej (dokonywanie wyższych odpisów w początkowym okresie użytkowania),
  • przyspieszonej (jeśli np. maszyna jest silnie eksploatowana i wykorzystywana do pracy w trudnych warunkach).