Prowadzenie przedsiębiorstwa to sztuka stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Ważne jest nie tylko pozyskiwanie kontrahentów oraz dbanie o renomę marki. Niezwykle istotnym zadaniem jest również terminowe opłacanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne (ZUS). Ile wynoszą opłaty ZUS w 2022 roku?

Pełen ZUS — ile wynoszą opłaty z tytułu składek?

Jeśli chodzi o opłaty ZUS w pełnej wysokości, to są one stosunkowo wysokie i wynoszą:

  • 19,52% (ubezpieczenie emerytalne),

  • 8,00% (ubezpieczenie rentowe),

  • 2,45% (ubezpieczenie chorobowe),

  • 1,67% (ubezpieczenie wypadkowe). Stawka ta obowiązuje w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników. Jej wysokość może różnić się w zależności od liczby etatów oraz branży działalności gospodarczej.

Składki te są naliczane na podstawie 60% prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w krajowej gospodarce w 2022 roku, czyli 3553,20 złotych. Składka zdrowotna jest z kolei ustalana jako 9% dochodu.

Czy przedsiębiorca może skorzystać z obniżonych składek na ZUS?

Jak już wiesz, miesięczne, pełne opłaty z tytułu składek ZUS są dość wysokie. Mogą one stanowić poważne obciążenie szczególnie w przypadku mniejszych firm. Na szczęście, część spośród przedsiębiorców — w tym w szczególności ci, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej — może skorzystać z rozwiązań preferencyjnych.

Zasadniczo, dostępne są trzy warianty obniżonych opłat z tytułu ZUS. Są one następujące:

  • ulga na start, czyli możliwość zwolnienia z opłacania składek społecznych przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie to spora oszczędność w newralgicznym, początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony przedsiębiorca nie uzyskuje wówczas prawa do skorzystania z płatnego zwolnienia chorobowego i nie odkłada środków na emeryturę,

  • ZUS preferencyjny — możliwe jest korzystanie z tego wariantu przez okres 24 miesięcy. Przedsiębiorca jest wówczas wciąż zobligowany do odprowadzania składki zdrowotnej oraz społecznych (za wyjątkiem składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy). W przypadku tzw. małego ZUS-u znacznie niższa sza jest jednak podstawa opodatkowania. Zgodnie z przepisami jest to jedynie 30% minimalnego wynagrodzenia ustawowego (ok. 903 zł w 2022 roku),

  • mały ZUS Plus, czyli tzw. ZUS od dochodu. W tym wariancie wysokość składek na ubezpieczenia społeczne nie ma charakteru stałego (ryczałtowego). Jest ona ustalana na podstawie średniego dochodu z ubiegłego roku.

Opłaty ZUS w 2022 roku. Podsumowanie

Wszystko wskazuje na to, że obciążenia z tytułu ZUS będą w kolejnych latach coraz wyższe. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż przewiduje się dalszy wzrost podstawy ich ustalania, tj. najniższego wynagrodzenia ustawowego oraz przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Wysokość opłat oraz fakt, że składki na ubezpieczenia społeczne są de facto kosztem stałym (w większości przypadków należy opłacać je w stałej wysokości niezależnie od dochodów uzyskanych w danym miesiącu), stanowią częsty obiekt krytyki ze strony przedsiębiorców. Z drugiej jednak strony nowe podmioty na rynku mają prawo do preferencyjnych stawek, a opłacanie zobowiązań ZUS daje prawo m.in. do skorzystania ze zwolnienia chorobowego oraz renty lub emerytury w przyszłości.