Ograniczony kapitał jest jedną z przyczyn, które utrudniają rozwój przedsiębiorstw na rynku. Bez wystarczających środków pieniężnych niemożliwe staje się nie tylko pozyskanie klientów, ale także zakupienie profesjonalnego wyposażenia (np. zestawu komputerowego) dla firmy. Na szczęście, możliwe jest ograniczenie tego problemu poprzez finansowanie w postaci leasingu.

Leasing — na czym to polega?

Istota leasingu jest dość prosta. Leasing to umowa normowana m.in. przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Jest ona zawierana pomiędzy stroną finansującą (leasingodawcą) oraz korzystającą (leasingobiorcą).

Leasingodawca udostępnia przedmiot umowy. Może być to na przykład wysokiej jakości zestaw komputerowy wraz z profesjonalnym oprogramowaniem. Leasingobiorca z kolei może korzystać z danego wyposażenia, ale jest zobowiązany do opłacania kosztów w postaci rat leasingowych. Powiększone o odsetki, stanowią one wynagrodzenie dla strony finansującej.

Zasadniczo, korzysta się obecnie z leasingu komputera firmowego w ramach jednego z dwóch wariantów: operacyjnego oraz finansowego.

Leasing komputera firmowego — operacyjny czy finansowy?

Nie istnieje optymalne rozwiązanie w tym zakresie. Wybór pomiędzy leasingiem operacyjnym oraz finansowym powinien być zdeterminowany indywidualną sytuacją przedsiębiorcy.

Leasing operacyjny

Według różnych szacunków zdecydowana większość leasingobiorców decyduje się na wariant operacyjny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy przedmiotem umowy jest zestaw komputerowy, czy też np. samochód. Leasing operacyjny pozwala na zaliczenie w koszty rat oraz opłaty inicjalnej ponoszonej na początku trwania umowy. Przedmiot umowy pozostaje własnością leasingodawcy.

Leasing finansowy

W przypadku leasingu finansowego sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W takim wariancie komputer staje się — w ujęciu księgowym — własnością podmiotu korzystającego. Taki stan rzeczy oznacza, że konieczne jest wprowadzenie zestawu komputerowego do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy. A zatem wartość tego środka trwałego zwiększa sumę bilansową korzystającego, a odpisy amortyzacyjne stanowią koszt podatkowy leasingobiorcy.

Warto w tym przypadku wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Generalnie, jedną ze słabości leasingu finansowego jest konieczność opłacenia całego podatku VAT jeszcze na początku trwania całej umowy. Dzieje się tak, ponieważ tego typu umowę traktuje się w świetle prawa podatkowego jak dostawę towaru. Taki stan rzeczy może oznaczać wyzwanie dla przedsiębiorcy. Z drugiej jednak strony, wartość zestawu komputerowego jest relatywnie niewielka np. w porównaniu z nowym samochodem osobowym. Jednorazowe opłacenie podatku VAT nie powinno zatem stanowić większego problemu.

Leasing komputera na firmę. Podsumowanie

Leasing to rozwiązanie, po które każdego roku sięgają coraz to kolejni przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać o tym, że konieczna jest kalkulacja kosztów związanych z leasingiem. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, mogą pojawić się problemy w terminowej realizacji tego typu zobowiązań. Jest to szczególnie ważne w przypadku początkujących przedsiębiorstw — nierzadko kończą one swoją działalność właśnie z powodu zbyt niskiej płynności finansowej.